Mafarroan mediku izateko: Alemana bai, Euskaraz ez

Euskaraz bizi nahi dut

Fakultatibo espezialista izateko 283 lanpostu betetzeko deialdia egin du Osasunbideak (2020ko urriaren 30eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala). Osasunbideak beti baloratzen du hizkuntzak bere lan deialdietan: aurreko gobernuek alemana, frantsesa eta ingelesa balioesten zituzten Nafarroa guztian, eta ez euskara legeak «eremu ez-euskaldun» deitutakoan. Gobernu honek beste pauso bat eman du, eta eremu mistoan ere ez du euskara baloratzen. Eta, gainera, deialdi honetako lanpostu bakar batek ere ez du destinoa eremu euskaldunean. Beraz, ez da euskara baloratuko.

Baremo EuskaraOsasunbidearen web-orriak dio «epaietan xedatutakoa betez» egiten dutela hori, baina ez da egia: Nafarroako Kontseiluak, Nafarroako Foru Komunitateko kontsulta organo gorenak, interpretatu ditu epaileek euskarari buruz emandako epaiak, eta honako hauek esan ditu:

«Ez da arrazoirik ikusten frantsesa edo ingelesa baloratzeko, adibidez, eta ez euskara, zeina, gainera, ‘Nafarroako berezko hizkuntza bat’ baita, eta herritar guztiek baitute hizkuntza hori jakiteko eta erabiltzeko eskubidea». «Gainera, Europako hizkuntza bakar bat ere ez dago posizio horretan».

(Nafarroako Kontseiluaren 7/2020 irizpena, otsailaren 24koa, 2/2020 espedientea).

Eta deialdian ez da esaten lanpostu horietako bakar bat ere elebiduna denik. Beraz, euskara ez da ez betebeharra, ez merezimendua ere. Alemanek suerte handiagoa dute Osasunbidean artatuak izateko.

Txibite lehendakariak, Nafarroaren egoerari buruz egindako hitzaldian, esan zuen: «Denok gara nafarrak, eta denok egiten dugu Nafarroa». Eta: «nahi dugu jendarte parekoagoa, pluraltasuna integratzen duena eta dibertsitatea aitortzen». Baina argi dago euskara eta Nafarroako euskaldunak traba garela harentzat.

Zaila da ikustea Gobernu euskarafobiko horretan daudela Geroa Bai eta Ahal Dugu, eta kanpotik sostengua ematen diotela EH Bilduk eta Izquierda-Ezkerrak.Para ser médica o médico en Navarra: Alemán si, Euskara no

Osasunbidea ha realizado la convocatoria de 283 puestos de facultativo especialista (Boletín Oficial de Navarra de 30 de octubre de 2020). Osasunbidea siempre valora el conocimiento de idiomas en sus convocatorias: los gobiernos anteriores valoraban el alemán, francés e inglés en toda Navarra, y no valoraban el euskara en lo que la ley denomina «zona no vascófona». Este gobierno ha dado un paso más allá y tampoco lo valora en la zona mixta. Además, ninguno de los puestos de esta convocatoria están en la zona vascófona; por tanto, no se valorará el euskara en absoluto.

La página web de Osasunbidea afirma que lo hace «según lo dispuesto en las sentencias» sobre el euskara, pero no es cierto: el Consejo de Navarra, el órgano consultivo superior de la Comunidad Foral de Navarra, ha interpretado las sentencias sobre el euskara, y ha dictado lo siguiente:

«No se alcanza a ver motivo por el cual pueda ser valorado, por ejemplo, el conocimiento de la lengua francesa o inglesa, y no el del euskera que, además, es una ‘lengua propia de Navarra’ y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerla y usarla». «…Ninguna de las lenguas europeas se encuentra en esa posición».

(Dictamen 7/2020 del Consejo de Navarra, de 24 de febrero de 2020, expediente 2/2020).

Y en la convocatoria no se señala que ningún puesto sea bilingüe. Entonces, el euskara no es ni requisito ni mérito. Las ciudadanas y ciudadanos alemanes pueden tener más suerte para ser atendidos en Osasunbidea.

La presidenta Chivite, en el debate sobre el estado de la Comunidad Foral, afirmó: «Porque todas y todos somos navarros y hacemos Navarra». Y: queremos «una sociedad más igualitaria, integradora de la pluralidad y reconocedora de la diversidad». Pero está claro que el euskara y las navarras y navarros euskaldunes le sobramos.

Se hace difícil ver en este gobierno euskarafóbico a Geroa Bai y Podemos, y a EH Bildu e Izquierda-Ezkerra apoyándolo.

Administrazioan Euskaraz Taldea