Escueas infantiles de Iruñea: Oferta escasa en Euskaraz y falta de equilibrio entre barrio

Bandera Navarra - Euskera

Las escuelas infantiles de Iruñea comenzaron el nuevo curso el 16 de agosto. La oferta en euskara del Ayuntamiento de Iruñea y del Gobierno de Navarra está muy por debajo de la demanda.

La demanda de euskara fue del 40’77% en los barrios y tramos de edad en los que se ofreció, a pesar de que en la Txantrea y la Rochapea resulte más cómodo elegir el castellano (por existir más escuelas infantiles en castellano). La situación es la siguiente:

Existe oferta en euskara en la Rochapea, Txantrea, San Jorge, Casco Viejo, Buztintxuri (solo en lactantes y caminantes) y la Milagrosa (también solo en lactantes y caminantes). En la Txantrea solo una de las tres escuelas infantiles es en euskara, y en la Rochapea, de dos escuelas solo una mitad. Así las cosas, en los barrios y tramos de edad donde se ofreció euskara las plazas en euskara fueron el 39’88%, y más del 60% en castellano (con o sin inglés). ¿Cuál ha sido la elección de madres y padres en esos barrios? El 40’77% optó por el euskara. El porcentaje fue mayor en el Casco Viejo (el 50’98%) y la Txantrea (el 50’39%, a pesar de que existe una sola escuela infantil en euskara y dos en castellano).

En los barrios donde no se ofreció enseñanza en euskara nadie optó por el euskara, obviamente (en Mendebaldea, Mendillorri, Azpilagaña y San Juan). En los grupos de mayores de la Milagrosa y Buztintxuri tampoco se dio opción de elegir enseñanza en euskara.

Los datos lo muestran claramente: la oferta en euskara es muy escasa, y desequilibrada entre barrios. E independientemente de la oferta y demanda, las escuelas infantiles en euskara son un derecho en todos los barrios de Iruñea.

Cabe mencionar que van a quitar la opción de euskara en la escuela de San Juan, aunque mantendrán la enseñanza en euskara a quienes empezaron el curso anterior.

Para cambiar la situación serán necesarias la lucha y la movilización.


Iruñeko haur eskoak: Euskarazko eskaintza urria eta auzoetan desorekatua

Iruñeko Haur Eskolek abuztuaren 16an hasi zuten ikasturte berria. Iruñeko Udalak eta Nafarroako Gobernuak duten euskarazko eskaintza eskaeraren oso azpitik dago.

Euskarazko eskaria % 40’77 izan zen euskarazko eskaintza izan zuten auzoetan edo adin taldeetan, nahiz eta Txantrean eta Arrotxapean erosoago izan gaztelania aukeratzea (haur eskola gehiago egoteagatik erdaraz). Nola iritsi gara emaitza horretara? Hona hemen.

Euskarazko eskaintza izan zen Arrotxapean, Txantrean, Sanduzelain, Alde Zaharrean, Buztintxurin (soilik bularreko haurrentzat eta «ibiltariak» deitutakoentzat) eta Arrosadian (hor ere soilik bularreko haurrentzat eta «ibiltariak» deitutakoentzat). Txantrean hiru haur eskoletatik bakarra da euskaraz, eta Arrotxapean bi haur eskoletatik erdia. Gauzak horrela, euskarazko eskaintza izandako auzoetan edo adin taldeetan plazen % 39’88 ziren euskaraz eta % 60 baino gehiago gaztelaniaz (ingelesarekin edo gabe). Zein izan da gurasoen hautua auzo horietan? Gurasoen % 40’77k euskarazko haur eskola aukeratu zuen. Portzentaje handiagoa izan zen Alde Zaharrean (gurasoen % 50’98k) eta Txantrean (gurasoen % 50’39k, nahiz eta euskarazko haur eskola bakarra izan eta gaztelaniazkoak bi).

Beste auzoetan, euskarazko eskaintzarik ez zuten auzoetan, gurasoek ez zuten euskara aukeratzerik izan, bistan da (Mendebaldean, Mendillorrin, Azpilagañan eta Donibanen). Arrosadiko eta Buztintxuriko haur handienen bi taldeetan ere ez zen euskarazko eskaintzarik, eta, beraz, gurasoek ez zuten aukeratzerik izan.

Datuek erakusten dutena oso argia da: Euskarazko eskaintza urria da, eta auzoen arabera desorekatua. Eta, eskaera-eskaintza gorabehera, eskubidea da euskarazko haur eskolak izatea Iruñeko auzo guztietan.

Aipatzekoa da, bestalde, Donibaneko haur eskolan kendu eginen dutela euskarazko eskaintza, nahiz eta mantenduko zaien aurreko ikasturtean euskaraz hasitakoei.

Egoera aldatzeko, borroka eta mobilizazioa beharko dira.

ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA