Eremu euskalduna, eremu «ez euskalduna» bihurtua

Euskaraz bizi nahi dut

Euskaraz bizi nahi dut

Euskarari buruzko 18/1986 Foru Legeak ezartzen du euskarak, Nafarroako eremu euskaldunean, eskakizun edo merezimendu izan behar duela nahitaez:

“Administrazio bakoitzak, berari dagozkion eskumenen esparruan, zehaztuko du zein lanpostutarako izanen den nahitaezkoa euskaraz jakitea, eta gainerakoentzat, merezimendu kualifikatutzat hartuko da besteren artean” (15. 2 artikulua).

Bada, sistematikoki urratzen du Nafarroako Gobernuak, Osasunbidetik kanpo ez baitu euskara puntuatzen. Osasunbidetik kanpo ere baditu lanpostuak eremu euskaldunean, eta gehienetan ez dute profil elebidunik. Baina lanpostu horiek oposizio bidez betetzen ditu, eta oposizioetan ez direnez merezimenduak baloratzen (oposizio-lehiaketetan bai), ba euskararen ezagutza ere ez du baloratzen.

Zoritxarrez, Nafarroako Arartekoak ontzat eman du lege urraketa hori (Q20/464 eta Q20/1013 espedienteetan). Beraz, Euskararen Legea udaletarako soilik da aplikagarria? Edo euskarari kalte egiten dionean bakarrik da aplikatzekoa?

Nafarroako Gobernu honek, lehenbiziko aldiz, alemana baloratzen du eta euskara ez eremu mistoko oposizio-lehiaketetan, eta, hala, eremu mistoa eremu «ez-euskaldun» bihurtu du (Nafarroako Kontseiluak, ordea, legezkotzat jo du euskara puntuatzea eremu “ez euskaldunean” ere). Hori aski ez, eta aspalditik eremu euskalduna eremu “ez euskaldun” bihurtuta dauka, osasun etxeetatik kanpo.

Eremu euskaldunean Euskararen Legea ez du betetzen Maria Txibiteren Gobernuak, ez zuen bete Uxue Barkosen Gobernuak eta UPNren aurreko Gobernuek ere ez. 1986ko Euskararen Legeak ezarri zuen zonifikazioa praktikan ezabatzen ari da, baina ez mugimendu euskaltzaleak eskatutako norabidean. Nafarroako Gobernuak Nafarroa osoa bihurtu du eremu “ez euskalduna” ia lan deialdi guztietan (ez du euskararen ezagutza baloratzen).


a

La zona vascófona, convertida en zona «no vascófona»

La Ley Foral 18/1986 del Euskara establece que el euskara, en la zona vascófona, tiene que ser obligatoriamente exigible o mérito:

 “En el ámbito de sus respectivas competencias, cada Administración especificará las plazas para las que sea preceptivo el conocimiento del euskera y para las demás se considerará como mérito cualificado entre otros” (artículo 15.2).

Pues sistemáticamente lo infringe el Gobierno de Navarra, ya que no puntúa el euskara fuera de Osasunbidea. Y fuera de Osasunbidea ya tiene puestos de trabajo en la zona vascófona y la mayoría de las veces no tienen perfil bilingüe. Pero esos puestos los cubre por medio de oposición y, como en las oposiciones no se valoran los méritos (sí en los concursos-oposición), pues no valora el conocimiento del euskara.

Por desgracia, el Defensor del Pueblo da por buena esa infracción de la Ley (en los expedientes Q20/464 y Q20/1013). Por tanto, ¿eso es sólo aplicable para los Ayuntamientos? ¿O la Ley es sólo aplicable cuando es para perjudicar al euskara?

Este Gobierno de Navarra, por primera vez, valora el alemán y no el euskara en los concursos-oposición de la zona mixta y así la zona mixta la ha convertido en zona “no vascófona” (el Consejo de Navarra, en cambio, consideró legal puntuar el euskara en la zona “no vascófona”). No suficiente con eso, y desde hace mucho tiempo, la zona vascófona la tiene convertida en zona “no vascófona” fuera de los Centros de Salud.

En la zona vascófona no cumple la Ley el Gobierno de María Chivite, no la cumplía el Gobierno de Uxue Barkos y tampoco los Gobiernos anteriores de UPN. La zonificación que estableció la Ley del Euskara de 1986 está desapareciendo en la práctica, pero no en el sentido que reclama el movimiento euskaltzale. El Gobierno de Navarra ha convertido toda Navarra en zona “no euskalduna” en casi todas las convocatorias de puestos de trabajo (no valora el conocimiento del euskara).

ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA