El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Iruñea adopte las medidas para garantizar el derecho al uso del Euskera

Bandera Navarra - Euskera

No hay un solo puesto bilingüe (castellano/euskara) en la plantilla orgánica de la Gerencia de Urbanismo, organismo autónomo del Ayuntamiento de Pamplona. Son, en total, 38 trabajadoras y trabajadores.

Respondiendo a la queja de Administrazioan Euskaraz Taldea, el Defensor del Pueblo realizó, el 31 de mayo, esta recomendación al Ayuntamiento de Pamplona, (expediente Q21/384):

“Recomendar que (…) en aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del euskera, adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a dirigirse en euskera a la Gerencia de Urbanismo, tanto oralmente como por escrito, y a recibir contestación en dicho idioma”.

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de dos meses para responder si acepta la recomendación.

En el Ayuntamiento de Pamplona ha habido diferentes partidos en el poder, pero la Gerencia de Urbanismo ha permanecido como si el euskera no existiera. Esperemos que la intervención del Defensor del Pueblo tenga efecto.

VER TEXTO:
Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentziako Plantilla Organikoaz gomendioa.


Ez dago profil elebiduneko lanpostu bakar bat ere Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentzia organismo autonomoan (gaztelania/euskara elebitasuna). 38 langile ditu.

Administrazioan Euskaraz Taldeak jarritako kexaren ondoren, maiatzaren 31n, honako gomendio hau eman dio Nafarroako Arartekoak Iruñeko Udalari (Q21/384 espedientea):

 “Euskararen erabilera arautzen duen udal-ordenantzan xedatutakoa aplikatuz, behar diren neurriak har ditzala herritarrek Hirigintza Gerentziarekin, ahoz zein idatziz, euskaraz jarduteko eta erantzuna hizkuntza horretan jasotzeko duten eskubidea bermatzeko”.

Bi hilabeteko epea dauka Iruñeko Udalak gomendioa onartzen duen jakinarazteko.

 Alderdi politiko desberdinek gobernatu dute Iruñeko Udalean eta, bitartean, Hirigintza Gerentzia euskaratik aparte ibili da, autonomo. Arartekoaren parte-hartzea eraginkorra izanen ahal da!

AET Administrazioan Euskaraz Taldea